Podmínky poskytování služeb na portálu Znamypsycholog.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Užíváním služeb portálu Známypsycholog.cz prostřednictvím internetových stránek, mobilní aplikace a profilů sociálních sítí se stáváte „uživatelem“ a uzavíráte Dohodu o užívání služeb s „poskytovatelem“, se společností BYLINÁŘSTVÍ CZ s.r.o. se sídlem Českobratrská 931/26, Teplice, 41501, IČ: 25472682, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19678, bankovní spojení FIO banka Teplice, č. ú. 2900530866/2010

1.2. Uživatel je každá fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po ukončení registrace získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb.

1.3. Poskytovatel má právo zamítnou registraci a zveřejnění informací o subjektu „uživatele“.

1.4.  Poskytovatel služeb nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu užíváním uvedených služeb na portálu Známypsycholog.cz třetím osobám a za špatné použití nebo interpretaci zveřejněných informací.

1.5. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za odkazované internetové stránky jiných poskytovatelů a za jejich obsah. 

1.6.  Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména profily odborníků, organizací, odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky.

1.7.  Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.

1.8.  Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.


2.  Druhy a rozsah služeb

2.1. Poskytovatel poskytuje následující služby:

 • Umožňuje uživatelům, lékařům, psychologům, psychoterapeutům, koučům a organizacím poskytujícím psychologické a lékařské služby zveřejňovat informace o své osobě a obchodní činnosti, prezentovat se formou reklamy, publikovat své názory a názory o lékařích a zařízeních.
 • Zpřístupňuje katalog odborníků lékařů, psychologů, psychoterapeutů, koučů a organizací, organizovaný podle činnosti místa působení.
 • Zpřístupňuje získané a odsouhlasené informace veřejnosti.
 • Zpřístupňuje informace o registrovaných odbornících a zařízeních
 • Umožňuje registrovaným uživatelům uvádět a upravovat informace o sobě, publikovat své názory, přispívat do poradny a reagovat na názory ostatních uživatelů.
 • Informuje uživatele o novinkách v oblasti psychologie a zdraví.
 • Registrace, zveřejňování základních informací o své sobě a činnosti, publikování svých názorů a využití poradny je zdarma.
 • Přístup uživatelů ke zveřejňovaným informacím je zdarma.
 • Reklamní služby pro uživatele jsou zpoplatněny dle smluvních cen s poskytovatelem.
 • Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem

2.2. Technické požadavky k použití služeb Známýpsycholog.cz jsou následující:

 • Přístup k Internetu.
 • E-mailová schránka.
 • Jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera aktualizován na nejnovější verzi.

2.3. Uživatel se může přihlásit k portálu, jakmile provede registraci. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména (adresy elektronické pošty) a uživatelského hesla určeného při registraci.

2.4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu.

2.5. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.

2.6. Poskytovatel služeb se může kdykoli rozhodnou o ukončení poskytování služeb bez udání důvodů.


3. Profily uživatelů

3.1. K vytvoření profilu je nutné se registrovat a uvést základní požadované údaje registrace.

3.2. Mezi základní registrace patří: profesní titul, jméno a příjmení, město, ve kterém vykonává svou praxi, specializace, email a telefonní kontakt. Registrace slouží k vytvoření profilu odborníka nebo organizace.

3.3. V položkách jméno a příjmení nelze uvádět jiné údaje, než jméno a příjmení daného odborníka, nelze uvádět název organizace nebo zdravotnického zařízení. 

3.4. Každý odborník může mít pouze jeden profil.

3.5. Vytvořený a ověřený profil bude označen jako „ověřený profil”.

3.6. K ověření profilu lékaře, psychologa je, kromě údajů požadovaných od uživatele, nutné zaslat naskenovaný diplom potvrzující odbornou kvalifikaci, dále uvést IČ oprávnění k podnikání nebo číslo licence pro výkon povolání. Veškeré dokumenty slouží výhradně k potvrzení odborné způsobilosti. Nejsou nikde zveřejňovány. 

3.7.. Ověřenou registraci získáváte oprávnění

 • upravovat vlastní údaje;
 • vkládat vlastní fotografie;
 • odpovídat na dotazy přidané uživateli;
 • publikovat články a vlastní názory
 • sbírat body v rámci své činnosti na portálu a použít je k vlastní propagaci
 • zviditelnit se placenou reklamou.

3.8.. Psycholog může přidat pouze svou fotografii, fotografie, které ho identifikují, fotografie své ordinace, fotografie osvědčeních a místa podnikání. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním své podobizny umístěné na portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jakékoli grafické formy.

3.9.. V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti.

3.10.. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.


4.  Profil odborníka

4.1. K základním údajům zařízení patří jméno, příjmení a titul odborníka, u organizace nebo zdravotnického zařízení její název. Místo podnikání, město, kraj, ji kontaktní údaje, specializace odborníka, kontakt obsahující email, telefon, kontaktní osoba, otevírací hodiny, výčet služeb s ceníkem.

4.2. Profil se může vztahovat pouze na jedno místo podnikání. Má-li odborník více míst podnikání, může mít na každou lokalitu zvláštní profil.

4.3. Každý majitel zařízení může vytvořit nebo potvrdit profil svého zařízení. Nejdříve se však musí zaregistrovat.


5. Přidávání názorů a informací o lékařích a zařízeních

5.1. Každý názor je podepsán jménem (nick), jenž si uživatel vybral při registraci.

5.2. Názory a informace o lékařích se mohou vztahovat pouze na profesní činnost lékaře.

5.3. Názory a informace o lékařích a zařízeních mohou být založeny pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemohou být založeny na zkušenostech třetích stran.

5.4. Nedovoluje se přidávat reklamní obsah.

5.5. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.

5.6. Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.

5.7. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.

5.8. Poskytovatel služeb není zodpovědný za obsah informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli.


6. Podmínky uzavření a ukončení smluvního vztahu

6.1. Smlouva se uzavírá registrací na portálu a aktivací účtu.

6.2. Registrací uživatel souhlasí s podmínkami Dohody o poskytování služeb na portálu Známýpsycholog.cz. a zavazuje se je dodržovat.

6.3. Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas s uveřejněním svých údajů na portálu a být z něho odstraněn.

6.4.. Zpracovávání osobních údajů uživatele uvedených v registračním formuláři a údajů uvedených ve vytvořeném profilu se provádí se souhlasem vyjádřeným při registraci na portálu. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele v souladu se zásadami ochrany soukromí, uvedenými v příloze č. 1 a podle zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (konsolidovaný text: Sb. 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších změn) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších změn.

6.5.. Registrovaný uživatel svou registrací prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem podmínek užívání služeb na portálu Známýpsycholog.cz a souhlasí s nimi. Potvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři.

6.6.. Souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

6.7.. Je zakázáno zpřístupňování účtu jiným subjektům a používat účet jiných subjektů

6.8.. Je zakázáno používání účtů, které patří jiným osobám.

6.9. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.10. Uživatel, nebo majitel profilu může smlouvu ukončit odstraněním svého účtu/profilu. Pokud odborník nebo majitel odstraní svůj účet, neznamená to, že dojde k odstranění jejich profilu.

6.11. Každá ze stran může smlouvu vypovědět odstraněním profilu bez uvedení důvodů s okamžitou platností.


7.  Závěrečná ustanovení

7.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky po předchozím oznámení této změny uživatelům nebo lékařům na e-mailové adresy uvedené při registraci.

7.2. Uživatel a lékař zodpovídají za neuvedení e-mailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu, a za následky vyplývající z této skutečnosti v podobě nedoručení oznámení podle odst. 1.

7.3. Tyto podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.